fbpx
Skip to content Skip to footer

1. Począwszy od dnia 15 grudnia 2023 r. wystawa „Ikony Motoryzacji” (zwana dalej Wystawą) prezentowana w PGE Narodowym w Warszawie będzie udostępniana dla zwiedzających w poniedziałki do czwartku, w godzinach od 11:00 do 19:00, w piątki w godzinach 11:00 – 20:00, w weekendy w godzinach od 10:00 do 19:00.

2. Organizatorem wystawy jest Ikony Moto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39, KRS: 0000997176, NIP: 5252927911. „Ikony Motoryzacji” jest wydarzeniem odpłatnym. Wstęp na Wystawę możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu.

4. Ostatnie wejście na Wystawę odbywa się najpóźniej na 40 minut przed zamknięciem.

6. Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 35 osób), z zastrzeżeniem, że jednorazowo w przestrzeni Wystawy nie może przebywać więcej niż 300 osób zwiedzających.

7. Bilety na wydarzenie można kupić w kasie Wystawy lub przez internet na stronie www.ikonymotoryzacji.com oraz na stronach bileterii.

8. Osoby, które dokonały zakupu biletu wstępu przez internet na daną godzinę zwiedzania, mają pierwszeństwo wstępu, przy czym organizator Wystawy zastrzega, że oznaczona na bilecie godzina wstępu jest godziną orientacyjną i w przypadku gdyby na Wystawie przebywała maksymalna dozwolona liczba zwiedzających, osoby mogą zostać poproszone przez pracowników organizatora Wystawy lub ochrony o oczekiwanie na możliwość wejścia.

9. Organizator może utrwalać przebieg Wystawy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.

10. Wejście na teren Wystawy i udział w niej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i publikację zdjęć z Wystawy. Zgoda małoletnich uczestników jest wyrażona w wymieniony sposób przez udział ich dorosłych opiekunów w Wystawie.

11. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

– wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

– materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

– długich parasoli,

– opakowań szklanych

– plecaków i dużego bagażu o pojemności powyżej 30 litrów,

– wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

12. Na Wystawie obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

13. Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby

zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

14. Podczas zwiedzania Wystawy należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi organizatora Wystawy i ochrony.

15. Teren Wystawy jest chroniony i monitorowany z użyciem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

16. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

17. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej – nie ma możliwości powrotu do niej.

18. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci

pozostające pod ich opieką.

19. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia osób indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

20. Odwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za uszkodzenie eksponatów, oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Wystawy. W przypadku każdego

zniszczenia spisywany będzie stosowny protokół.

21. Skanowanie biletu upoważnia do zwiedzania Wystawy przez 1,5 godziny.

22. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać pisząc nas adres:

kontakt@ikonymotoryzacji.com

23. Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 11 listopada 2023 r.