Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
0 items - $0.00 0

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERCAR CLUB POLAND S.A. PO ZAKUPIE VOUCHERA SUPERCAR DAY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z voucherów Supercar Day, uprawniających do uczestnictwa w Imprezach Supercar Day, organizowanych przez Supercar Club Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS: 0000371426; NIP: 5272641307 (dalej: Organizator). Kontakt z Organizatorem pod adresem wskazanym powyżej lub pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@supercarclub.pl
 2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki osób dokonujących zakupu Voucherów.
 3. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2. DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści określenia otrzymują następujące znaczenie:
  1. Organizator – podmiot wskazany w §1 ust. 1.
  2. Impreza – wydarzenie Supercar Day odbywające się w określnym przez Organizatora terminie oraz miejscu, podczas którego może dojść do realizacji Voucherów na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Kalendarz Imprez – daty, w których organizowane są przez Organizatora Imprezy.
  4. Klient – podmiot nabywający Voucher.
  5. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która jest uprawniona do skorzystania z zakupionego Vouchera za jego okazaniem Organizatorowi, na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnikiem może być sam Klient. Ponadto Uczestnikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, o ile uzyska ona zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
  6. Voucher – dokument uprawniający Uczestnika do udziału w Imprezie zgodnie z ofertą Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  7. Rezerwacja Vouchera – proces polegający na dokonaniu przez Uczestnika rezerwacji Imprezy Realizacji Vouchera.
  8. Realizacja Vouchera –uczestnictwo Uczestnika w wybranej przez Uczestnika Imprezie w wyniku Rezerwacji, na warunkach określonych w Regulaminie.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Supercar Club Poland S.A. po zakupie Vouchera Supercar Day.
  10. Strony – strony Umowy, czyli Organizator oraz Klient i Uczestnik.
  11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego.
  12. Umowa – umowa zawierana przez Klienta i Uczestnika z Organizatorem, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
  13. Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Organizatora, umożliwiające dokonywanie zakupu Voucherów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  14. Portal – strona internetowa Organizatora znajdująca się pod adresem https://supercarday.pl/ wraz ze wszelkimi subdomenami, zwłaszcza strona internetowa znajdująca się pod adresem https://sklep.supercarclub.pl, pozwalająca na zakup Vouchera oraz jego Rezerwację.
  15. Zamówienie – dokonanie zakupu Vouchera w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z procedurą dostępną na Portalu,

§3. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Klient, dokonując deklaracji zakupu Vouchera, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranego Vouchera oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne na Portalu. W toku zakupu Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji, wymaganych do zawarcia Umowy z Organizatorem oraz Rezerwacji i Realizacji Vouchera. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 2. Podczas deklarowania zakupu Vouchera przez Klienta, obowiązany jest on podać informacje na temat Uczestnika, o ile jest nim sam Klient, niezbędne Organizatorowi do wykonania Umowy, dotyczące: wieku, stanu zdrowia oraz kondycji psychofizycznej Uczestnika, a także posiadania przez Uczestnika dokumentów niezbędnych do Realizacji Vouchera, podanych w opisie Vouchera i Regulaminie. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych. Jeżeli Uczestnik nie jest Klientem, Klient oświadcza jedynie, że spełnione są przez Uczestnika warunki Realizacji Vouchera podane w opisie Vouchera i w Regulaminie.
 3. Uczestnik przystępujący do Realizacji Vouchera oświadcza, że nie występują u niego jakiekolwiek przeciwwskazania do uczestnictwa w Imprezie i jest świadomy ponoszonej odpowiedzialności.
 4. Jeżeli Uczestnik nie może podjąć Realizacji Vouchera z uwagi na niespełnienie warunków, o których mowa w Regulaminie, zarówno jemu jak i Klientowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconej ceny za Voucher. W szczególności dotyczy to odmowy przystąpienia do umowy przez Uczestnika zgodnie z ust. 5 oraz nieokazania ważnego dokumentu prawa jazdy przez Uczestnika zgodnie z § 5 ust. 13.
 5. Jeżeli Klient nie jest Uczestnikiem, Uczestnik przystępuje do umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem podpisując Regulamin oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu (oświadczenie Uczestnik podpisuje, jeżeli będzie Realizował Voucher jako kierowca) przed przystąpieniem do Realizacji Vouchera. Uczestnik nie może Realizować Vouchera, jeżeli nie przystąpił do tej umowy lub nie podpisze oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 4. ZAWARCIE UMOWY I DOSTARCZENIE VOUCHERA

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem możliwe jest poprzez zakup Vouchera. Umowę uważa się za zawartą w chwili uiszczenia ceny za Voucher przysługującej Organizatorowi zgodnie z ust. 4. Zawarcie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie ceny podane na Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach. W cenę nie zostały wliczone koszty dodatkowe, takie jak ewentualny koszt przesyłki Vouchera. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian cen Voucherów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Voucherów i wycofania ich z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian.
 3. Organizator wystawi i dostarczy Voucher wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami dokonanymi między Organizatorem a Klientem oraz ust. 6, na adres podany przez Klienta. Klient oraz Uczestnik wyrażają zgodę na otrzymywanie wszelkich dokumentów, w tym dotyczących sprzedaży, drogą elektroniczną.
 4. Płatność ceny na rzecz Organizatora może nastąpić:
  • przelewem bankowym na konto Organizatora, w terminie 3 dni od dnia zadeklarowania zakupu.
  • za pomocą płatności online na Portalu, jeśli zakup następuje zgodnie z postanowieniami § 10.
 5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym i braku wpłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia zadeklarowania zakupu Vouchera, umowa nie dochodzi do skutku. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Klient uzgodni z Organizatorem inny termin zapłaty.
 6. Voucher dostarczany jest w jeden z następujących sposobów, według wyboru Kupującego:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia;
  • listownie na adres podany przez Kupującego.
 7. Wysyłka Voucherów następuje niezwłocznie po otrzymaniu ceny przez Organizatora oraz opłaty za wysyłkę, jeżeli Kupujący wybrał formę listowną zgodnie z ust. 6 pkt 2.

§5. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

 1. Voucher może zostać zrealizowany podczas Imprez ujętych w ramach Kalendarza Imprez dostępnego na Portalu. Realizacja Vouchera możliwa jest wyłącznie podczas Imprez. Klient nie dysponuje roszczeniem o możliwość przedłużenia ważności Vouchera.
 2. Realizacja Vouchera jest możliwa w okresie 365 dni od zakupu Vouchera, chyba że co innego wynika z Umowy. Za dzień otrzymania Vouchera przyjmuje się dzień, w którym Voucher został dostarczony zgodnie z § 4 ust. 6 (w przypadku pkt 1 – dzień doręczenia Vouchera na adres skrzynki mailowej, w przypadku pkt 2 – dzień doręczenia listu lub dzień pierwszej awizacji listu – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Niniejsza regulacja nie narusza postanowienia z ust. 1, w związku z czym Klient nie dysponuje roszczeniem w stosunku do Organizatora o przedłużenie możliwości Realizacji Vouchera, w sytuacji w której nie ma możliwości Realizacji Vouchera, z powodu braku dostępnych (wolnych) terminów wedle Kalendarza Imprez.
 3. Uczestnik może dokonać sprawdzenia terminu ważności Vouchera zasięgając informacji bezpośrednio u Organizatora. Niezrealizowanie Vouchera we wskazanym okresie oznacza wygaśnięcie wszelkich praw wynikających z Umowy, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera. W powyższej sytuacji ani Klientowi, ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej ceny.
 4. Klient ma możliwość przedłużenia ważności Vouchera o 180 dni od dnia zakończenia terminu ważności Vouchera, o którym mowa w ust. 2, uiszczając opłatę w wysokości 50% ceny Vouchera. Płatność musi być dokonana przed upływem ważności Vouchera. Za dzień dokonania płatności rozumie się dzień uznania rachunku Organizatora.
 5. Realizacja Vouchera wymaga Rezerwacji Vouchera przez Uczestnika, którą odbywa się drogą mailową lub zgodnie z postanowieniami § 10 z następującym wyprzedzeniem:
  1. Rezerwacja Vouchera 14 dni przed Imprezą lub wcześniej – gwarancja miejsca (w przypadku potwierdzenia Rezerwacji Vouchera w ciągu jednego dnia od zgłoszenia) i możliwość zasugerowania aut na dany termin (w przypadku rezerwacji zgodnie z § 10, gwarancja miejsca istnieje w przypadku potwierdzenia przez Organizatora Rezerwacji Vouchera).
  2. Rezerwacja Vouchera później niż 14 dni przed Imprezą – brak gwarancji miejsca i możliwości sugerowania samochodów. Organizator w tym przypadku zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu Imprezy, jeśli nastąpi taka organizacyjno-techniczna konieczność.
 6. Podczas Rezerwacji Vouchera, pod rygorem uznania Rezerwacji Vouchera za niezłożoną, należy podać:
  • imię i nazwisko Uczestnika,
  • dane kontaktowe (adres e-mail, telefon),
  • termin planowanej Realizacji Vouchera,
  • dane, o których mowa w § 3 ust. 2, jeżeli nie zostały podane przez Klienta.
 7. W celu zmiany zarezerwowanej Imprezy Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się z Organizatorem z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem przed zarezerwowaną Imprezą. Zmiana taka może być dokonana wyłącznie 1 (jeden) raz, jeśli Kalendarz Imprez oraz możliwości organizacyjno-techniczne Organizatora na to pozwalają.
 8. Zmiana zarezerwowanej Imprezy na mniej niż 14 dni przed Imprezą możliwa jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% ceny Vouchera. Zmiana Imprezy następuje, o ile płatność dokonana zostanie przed pierwotnie zarezerwowaną Imprezą. Za dzień dokonania płatności rozumie się dzień uznania rachunku Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Kalendarzu Imprez, które wyniknąć mogą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych lub sytuacji w kraju. W sytuacji takiej Uczestnik uzgadnia z Organizatorem inny termin Realizacji Vouchera.
 10. Organizator przeprowadza Imprezę niezależnie od warunków pogodowych, chyba że warunki te uniemożliwiają bezpieczne przeprowadzenie Imprezy. Organizator podejmuje decyzję o zmianie terminu Imprezy z tego powodu najpóźniej przed rozpoczęciem Imprezy, chyba że doszło do nagłego jej pogorszenia w trakcie Imprezy w ten sposób, że uniemożliwia to jej bezpieczne kontynuowanie. Z tych samych powodów Organizator może w każdym czasie podjąć decyzję o zmianie samochodów biorących udział w Imprezie, jeżeli jest to niezbędne dla jej bezpiecznego przeprowadzenia.
 11. W przypadku niezrealizowania Vouchera z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności tych, o których mowa w ust. 9 i 10, Organizator ma prawo do zmiany terminu Imprezy. W zaistniałej sytuacji Organizator nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient i Uczestnik w celu Realizacji Vouchera, zwłaszcza kosztów transportu do miejsca Realizacji Vouchera i zakwaterowania.
 12. Uczestnik zobowiązany jest stawić się punktualnie w ustalonej z Organizatorem lokalizacji, zgodnie z dokonaną Rezerwacją Vouchera. W przypadku niestawienia się przez Uczestnika na zarezerwowanej Imprezie, zgodnie z Rezerwacją Vouchera, Uczestnik traci prawo Realizacji Vouchera. Wówczas Voucher Uczestnika traci ważność, a Uczestnik i Klient nie dysponują prawem ubiegania się o zwrot kosztów związanych z zakupem Vouchera.
 13. Celem realizacji Vouchera Uczestnik powinien posiadać:
  • Dowód osobisty lub paszport albo legitymację szkolną – jeżeli Uczestnik nie posiada dowodu osobistego;
  • zgodę opiekuna prawnego w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa;
  • Prawo jazdy kategorii B – w przypadku jazdy jako kierowca.
 14. Podczas Realizacji Vouchera Uczestnik ma obowiązek stosowania się do instrukcji, wskazówek i poleceń Organizatora pod rygorem wykluczenia z udziału w Imprezie.
 15. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy Realizacji Vouchera lub jej przerwania i wykluczenia Uczestnika z Imprezy, jeżeli Uczestnik:
  • odmawia akceptacji Regulaminu lub podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  • nie stosuje się do instrukcji, wskazówek lub poleceń, o których mowa w ustępie poprzedzającym;
  • w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się jakiekolwiek stężenie alkoholu lub jest po spożyciu innych środków odurzających lub spożywa alkohol lub inne środki odurzające podczas Realizacji Vouchera;
  • pali papierosy (lub inne wyroby tytoniowe) lub używa papierosów elektronicznych lub nowatorskich wyrobów tytoniowych w samochodzie,
  • nie spełnia wymagań koniecznych do Realizacji Vouchera określonych w Regulaminie.
 16. Weryfikacja stanu Uczestnika celem sprawdzenia, czy nie narusza on ust. 15 pkt 3, następuje poprzez badanie alkomatem przez Organizatora lub przez uprawnione do tego służby. Za naruszenie tego postanowienia uznaje się stwierdzenie u Uczestnika alkoholu w wydychanym powietrzu w wyniku pomiaru.
 17. Wykluczenie Uczestnika z udziału w Imprezie powoduje niemożność kontynuowania przejazdu przez Uczestnika samochodem biorącym udział w Imprezie także jako pasażer.
 18. W przypadku naruszenia zasad Realizacji Vouchera zarówno Uczestnikowi, jak i Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w szczególności o zwrot zapłaconej ceny.
 19. Organizator może odmówić Realizacji Vouchera w sytuacji, gdy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Uczestnika. Uczestnik ustala wówczas z Organizatorem inną Imprezę, w trakcie której dojdzie do Realizacji Vouchera.
 20. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone ze swej winy, w szczególności za skutki wynikające z niezastosowania się do poleceń Organizatora oraz zasad Realizacji Vouchera, w tym zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz za inne zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości), za pomocą których następuje Realizacja Vouchera, w szczególności samochodu. Powyższe dotyczy również zniszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku brawurowej jazdy, niedostosowania prędkości do panujących warunków lub umiejętności, zniszczenia tapicerki częściami garderoby, w tym również biżuterią.
 21. Naruszeniem warunków Realizacji Vouchera są wszelkie działania Uczestnika, które doprowadziły, bądź mogły doprowadzić do powstania szkody. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za swe działania i zaniechania, w konsekwencji których doszło do powstania szkody. W szczególności Uczestnik odpowiada, jeśli korzysta z Vouchera w sposób nierozsądny, np. rozwijając prędkość przy której nie potrafi zapanować nad pojazdem. Błędna ocena warunków pogodowych, swoich umiejętności lub możliwość samochodu, nie powoduje wyłączenia jego odpowiedzialności. Szczegółowa odpowiedzialność Uczestnika wraz z kwotami, którymi może zostać obciążony, a także określeniem przesłanek nieograniczonej odpowiedzialności Uczestnika, jest określona w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Na określonych w tym załączniku zasadach odpowiada każdy Uczestnik.
 22. Uczestnik może fotografować, filmować, a także w jakikolwiek inny sposób utrwalać Realizację Vouchera, z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób oraz w zgodzie z poleceniami Organizatora, jednak działania te nie mogą w żadnym wypadku zagrażać bezpieczeństwu osób uczestniczących w Imprezie. W szczególności niedopuszczalne jest podejmowanie tych działań podczas prowadzenia pojazdu. Uczestnik nie może wykorzystywać stworzonych materiałów w sposób komercyjny bez zgody Organizatora. Publikowanie materiałów przez Uczestnika nie może naruszać dóbr osobistych Organizatora ani innej osoby uczestniczącej w Imprezie. W przypadku przekazania materiałów innej osobie, Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do zapewnienia, by publikacja materiałów przez inną osobę nastąpiła w zgodzie z niniejszym postanowieniem.
 23. Wyboru samochodów na daną Imprezę dokonuje Organizator. Uczestnik może podać swoje sugestie, o ile zapisał się odpowiednio wcześnie (ust. 5 §5), jednak ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 24. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zmiany Imprezy ze względu na samochody wybrane przez Organizatora na daną Imprezę.
 25. Liczba samochodów jest zależna od liczby Uczestników. W tracie Imprezy w jednym samochodzie jedzie dwóch Uczestników.
 26. O liczbie Uczestników danej Imprezy decyduje Organizator.
 27. W trakcie wydarzenia Uczestnik jest na zmianę kierowcą i pasażerem w danym samochodzie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Organizatora i zgodnie z poleceniami Organizatora chyba, że Uczestnik nabył Voucher zapewniający Realizację Vouchera na wyłączność Uczestnika lub Voucher dla dwóch Uczestników..
 28. Na trasę Imprezy wyjeżdżają tylko Uczestnicy. Nie ma możliwości zabierania osób towarzyszących, ani uczestniczenia w Imprezie samochodem niepochodzącym od Organizatora.

§6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania Vouchera lub też nienależytej Realizacji Vouchera należy zgłosić Organizatorowi w terminie 7 dni od daty Realizacji Vouchera lub daty, w której miała ona nastąpić.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Uczestnik (Klient) zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Organizatora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Uczestnika (Klienta) dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Uczestnika (Klienta) dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji. Postanowienie to nie uchybia przepisom właściwym dla rozpatrywania reklamacji pochodzącej od konsumenta.
 3. Przesłanie przez Uczestnika (Klienta) reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Organizatora odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli Uczestnik (Klient) nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację w stosunku do danej osoby uprzednio już rozpatrzoną.
 5. Voucher upoważnia jego okaziciela do Realizacji Vouchera. W razie Realizacji Vouchera przez osobę niebędącą Uczestnikiem Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności o zwrot uiszczonej ceny.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator jest odpowiedzialny wyłącznie za własne działania i zaniechania w sytuacji, gdy zostały one spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbania ze strony Organizatora. We wszystkich innych przypadkach Organizator nie odpowiada za wyrządzone szkody, a Uczestnik ani Klient nie będą wysuwać wobec niego jakichkolwiek roszczeń.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za szkody spowodowane w stosunku do osób towarzyszących Uczestnikowi przy realizacji Vouchera, z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy umyślnej a Uczestnik zobowiązuję się, że osoby towarzyszące przy realizacji Vouchera nie będą dochodziły jakiejkolwiek odpowiedzialności od Organizatora (umowa o zwolnienie Organizatora od obowiązku świadczenia)

§8. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID–19

 1. W związku z epidemią COVID-19 Organizator wprowadza następujące, tymczasowe modyfikacje warunków Realizacji Vouchera, które mają pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Regulaminu:
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wprowadzonych przez właściwy organ państwowy przepisów ustanawiających ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z epidemią COVID-19.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do:
  • odwołania Rezerwacji Vouchera, jeżeli Organizator będzie do tego zmuszony obowiązującymi przepisami prawa;
  • odmowy Realizacji Vouchera pomimo przybycia Uczestnika, jeżeli naruszy on obowiązek określony w ust. 1 pkt 1.
 4. W przypadku odwołania lub odmowy Realizacji Vouchera, Organizator w porozumieniu z Uczestnikiem wyznaczy innych termin Realizacji Vouchera i nie zwraca środków za zakup Vouchera.

§9. ZMIANY REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie.
 3. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 4, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Uczestnik oraz Klient są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z Organizatorem. Wypowiedzenie Umowy przez jedną stronę powoduje rozwiązanie Umowy łączącej Organizatora także z pozostałą stroną, nawet jeśli sama nie wypowiedziała ona Umowy.
 4. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.

§10USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Organizator umożliwia zakup Vouchera oraz Rezerwację Vouchera zgodnie z § 4 za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, przy pomocy Portalu.
 2. Organizator wskazuje następujące niezbędne wymagania, które spełnić winien Klient chcąc dokonać zakupu Vouchera oraz jego Rezerwacji za pośrednictwem Portalu:
  • dostęp do sieci Internet,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome w wersji co najmniej 5.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 3.6.8, Microsoft Edge w wersji co najmniej 84, Internet Explorer w wersji conajmniej 8.0, Opera w wersji co najmniej 10.60, Apple Safari w wersji co najmniej 5.0
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript oraz obsługę ciasteczek („cookies”) w przeglądarce internetowej.
 3. Klient nie może dostarczać przy pomocy Portalu treści bezprawnych.
 4. Rezerwacja Vouchera za pośrednictwem Portalu nastąpić musi natychmiast po zakupie Vouchera za pośrednictwem Portalu, postępując zgodnie z instrukcjami zapewnianymi przez Portal.
 5. Zakup Vouchera odbywa się poprzez wybór przez Klienta odpowiedniego Vouchera na Portalu i postępowanie zgodnie z instrukcjami zapewnianymi przez Portal. Płatność jest możliwa jedynie sposobem określonym w § 4 ust. 4 pkt 2. W przypadku nieopłacenia Vouchera poprzez Portal, Organizator podejmie kontakt z Klientem i zapewni mu możliwość uiszczenia ceny sposobem, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1.
 6. Rezerwacja Vouchera odbywa się poprzez podanie w wyznaczonym miejscu na Portalu danych wymaganych zgodnie z § 5 ust. 6 i postępowanie zgodnie z instrukcjami zapewnianymi przez Portal.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu, natomiast postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami Regulaminu w razie ich niezgodności z tymi postanowieniami.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowy opis oferowanych Voucherów znajduje się na Portalu.
 2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (Klientem) Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania. W przypadków sporów z konsumentami, organem właściwym do ich rozwiązania będzie sąd właściwy według właściwości ogólnej, w przypadku natomiast sporów z przedsiębiorcami, organem właściwym do ich rozwiązania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy Organizatorem a Klientem i Uczestnikiem właściwe jest prawo polskie.
 4. Organizator ma prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu z Realizacji Vouchera, a następnie do dalszego przetwarzania i udostępniania wytworzonego materiału podmiotom trzecim, z wyłączeniem wizerunku Uczestnika , chyba że Uczestnik udzieli Organizatorowi pisemnej zgody na wykorzystanie swego wizerunku.
 5. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi oraz innemu podmiotowi, do którego na mocy przepisów prawa przepisy te się stosuje, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie oświadczenia Organizatorowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera, jeśli został on mu wysłany listownie. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli doszło do Realizacji Vouchera za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem Realizacji Vouchera, że po jego Realizacji utraci on prawo odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 6. Organizator wskazuje adres platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej: ec.europa.eu/consumers/odr. Ponadto Organizator informuje konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są one dobrowolne zarówno dla konsumenta, jak i dla Organizatora. Szczegółowe informacje o zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Supercar Club Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS: 0000371426; NIP: 5272641307 (Organizator).
 2. Organizator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z uwagi na brak takiego obowiązku.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. z uwagi na niezbędność podanych danych osobowych do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie przez osoby wymienione w punkcie 1 danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia Umowy z Organizatorem.
 5. Dane osobowe Klienta oraz Uczestnika będą przechowywane do czasu wygaśnięcia Umowy pomiędzy Organizatorem, Uczestnikiem i Klientem, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z tej Umowy.
 6. Klientowi oraz Uczestników przysługuje prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 7. Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Formularz odstąpienia od umowy